Natječaj za posao

Na temelju članka 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Narodne novine HNŽ-a“ br. 5/00. 4/04. 5/04. 1/14. i 7/16.) članka 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ-a Broj:05-02-02-2445/21, suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNŽ-a  Broj:05-02-30-1818/21, od 28.12.2021. godine i Odluke Školskog odbora  Ur.broj: 02-30-16/22  od  13.01.2022.godine Školski odbor Osnovne škole Ilići Mostar  raspisuje:

NATJEČAJ

za popunu sljedećih radnih mjesta

 

A. na neodređeno vrijeme

  1. učitelj engleskog jezika……… 1 izvršitelj (puna norma)
  2. radnica na održavanju čistoće… 1 izvršitelj (puno radno vrijeme)

B. na određeno radno vrijeme do 30.6.2022.godine

1.učitelj razredne nastave………            1 izvršitelj

2. učitelj hrvatskog jezika…………         1 izvršitelj (5 sati tjedno)

3. učitelj engleskog jezika………             1 izvršitelj (4  sata tjedno)

4. učitelj njemačkog jezika……..             1 izvršitelj  (8  sati tjedno)

5. učitelj fizike………………….                  1 izvršitelj  (4 sata tjedno)

6. učitelj matematike…………….             1 izvršitelj  (4 sata tjedno)

7.  učitelj biologije………………                1 izvršitelj  (10 sati tjedno)

8.  učitelj kemije…………………               1 izvršitelj  (4 sata tjedno)

9.  učitelj povijesti …………                     1 izvršitelj (2 sata tjedno)

10. učitelj tehničke kulture……..           1 izvršitelj  (5 sati tjedno)

11. učitelj likovne kulture …….               1 izvršitelj (5 sati tjedno)

12. učitelj katoličkog vjeronauka…        1 izvršitelj  (10 sati tjedno)

13. radnica na održavanju čistoće…       1 izvršitelj (puno radno vrijeme)

 

Uvjeti: 

Kandidati pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu („Službene novine F BiH“ broj: 26/16. i 89/18) trebaju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju („Narodne novine HNŽ-a“ br. 5/00. 4/04. 5/04. 1/14 i 7/16.)

Kandidati pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom trebaju imati:

za radna mjesta pod točkom A.

-redni broj 1 najmanje viša ili visoka stručna sprema odgovarajućeg smjera i položen stručni ispit

-radni broj 2 završena osnovna  škola

za radna mjesto pod točkom B.

redni broj od 1  do  11  najmanje viša ili visoka stručna sprema odgovarajućeg smjera;

-redni broj 12 viša ili visoka stručna sprema odgovarajućeg smjera, kanonsko poslanje za poučavanje katoličkog vjeronauka

– redni broj 13 završena osnovna  škola

Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci)

prijavu na natječaj sa kontakt telefonom i adresom stanovanja, životopis, diplomu /svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi, rodni list, uvjerenje o državljanstvu, uvjerenje o radnom stažu  u struci (uvjerenje izdano od strane odgojno –obrazovne ustanove u kojoj je stečeno radno iskustvo u struci, za kandidata pod točkom A. red broj 2 i točkom B. redni broj 13 uvjerenje izdano od strane poslodavca o ostvarenom radnom stažu, uvjerenje o podacima registriranim u matičnoj evidenciji koje izdaje Zavod  MIO/PIO, uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o duljini čekanja na posao  nakon stjecanja stručne spreme tražene  natječajem, uvjerenje  o položenom stručnom ispitu ( ako je kandidat položio stručni ispit)  ne odnosi se na kandidata  pod točkom A. redni broj 2 i točkom B. redni broj 13.

Bodovanje i izbor kandidata  će se obaviti sukladno Kriterijima o bodovanju kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa.

Pravo na prioritetno upošljavanje  pod jednakim uvjetima  ostvaruju  osobe iz čl.1 Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ (“Narodne novine HNŽ” br. 6/18) koje imaju prebivalište na području HNŽ/K ukoliko uz prijavu na natječaj dostave i dokaz o navedenom.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja  će biti pozvani na intervju. O točnom datumu, mjestu i vremenu održavanja intervjua  kandidati će biti  na vrijeme telefonski obaviješteni. Kandidati  koji ne pristupe intervjuu smatrat će se da su odustali od natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja  dostaviti  poštom na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA ILIĆI MOSTAR

                                                           Ilići bb   88000 Mostar

                                                      s naznakom „ Za natječaj “

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prije zaključivanja ugovora o radu izabrani kandidati dužni su dostaviti: liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseca) i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca).

Natječaj ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana oglašavanja.

 

 

 

Školski odbor Osnovne škole Ilići Mostar