Vijeće roditelja

Vijeće roditelja u školskoj 2019/2020. godini planira i radi oslanjajući se na Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju i na Pravilnik o radu Vijeća škole. Osnovne smjernice rada Vijeća predviđena ovim programom su i sastavni dio Godišnjeg programa rada škole za ovu školsku godinu. Vijeće roditelja čine javno izabrani predstavnici razrednih odjela – jedan roditelj iz svakog odjela. Vijeće roditelja formira se na konstitucijskom sastanku na početku školske godine kada se bira i predsjednik, te zamjenik predsjednika Vijeća i Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad škole.

Poruke roditeljima:

  • Ako dijete živi s pravednošću, ono se uči pravdi.
  • Ako dijete živi u toleranciji, ono se uči strpljenju.
  • Ako dijete živi s ohrabrenjem, ono se uči povjerenju.
  • Ako dijete živi s pohvalom, ono uči da poštuje.
  • Ako dijete živi sa sramom,ono uči da se osjeća krivim.

 

Sadržaj rada Vijeća roditelja
1. Izbor članova, struktura;- izrada i usvajanje pravilnika i poslovnika u radu; izrada i usvajanje programa rada; Informiranje i upućivanje u rad škole,evidentirati roditelje koji u školi imaju troje i više djece te pronaći načine pomoći tim roditeljima (besplatna ekskurzija i sl). Upoznati roditelje s uvjetima rada škole promoviranje interesa škole u zajednici na čijem području se nalazi škola; – s organiziranjem izleta, ekskurzija, športskih natjecanja i kulturnih manifestacija vladanje i ponašanje učenika u školi i izvan nje uvjetima rada i poboljšanjem uvjeta rada u školi
2. Prezentiranje stavova roditelja učenika u Školskom odboru Podržavanje aktivnog učešća roditelja i zajednice u radu škole;Obavještavanje Školskog odbora i bilo koje zainteresirana strane o stavovima Vijeća roditelja i škole kad to smatra neophodnim ili po zahtjevu Školskog odbora ili dr. zainteresirane strane;uređenje školskog okoliša
3. Analiza uspjeha na kraju I. Polugodišta
4. Učešće u izradi i realizaciji odgovarajućih projekata koji podržavaju i promoviraju odgojno- obrazovni rad u školi; razvijanje komunikacije i odnosa između učenika, nastavnika, roditelja i zajednice; Suradnja sa vladinim i nevladinim organizacijama Uređenje okoliša škole materijalna pomoć uređenja školskog prostora i okoliša