Obavijest

 

Krizni stozer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanske Zupanije/kantona, u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanje mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom, na 8. sjednici odrZanoj 12.03.2020. godine, a temeljem Naredbe kriznog stoZera Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33 -1472120 od 12.03.2020. godine te sukladno odredbi dlanka 6. stavak (4) Pravilnika o ustrojstvu i nadinu rada Kriznog stoZera Federalnog ministarstva (“SluZbene novine Federacije BiH”, broj 10/12), donio je sljedeću naredbu:

NAREDBU

 1. Obustavlja se nastava u osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama na
  podrudju Hercegovačko-neretvanske Zupanije/kantona, u trajanju od najmanje 15 dana,
  računajući od dana donošenja ove naredbe. Rok: Odmah.
 2. Obustavlja se rad dječjih vrtića na području Hercegovadko-neretvanske hqarqekantona, u
  trajanju od najmanje l5 dana, radunajudi od dana dono5enja ove naredbe. Rok: Odmah.
 3. Obustavlja se održavanje svih kulturnih i Sportskih dogadaja, kao i treninga na području
  Hercegovačko-neretvanske Zupanije/kantona, u trajanju od najmanje 15 dana, računajući od
  dana donošenja ove naredbe. Rok: Odmah.
 4. Preporučuje se pučanstvu u Hercegovačko-neretvanskoj Zupaniji/kantonu, kao i stranim
  drZavljanima u Hercegovadko-neretvanskoj Zupaniji/kantonu da se u cilju zaštite osobnog
  zdravlla i zaštite javnog zdravlja pučanstva, striktno pridrZavaju svih preporuka Kriznog
  stoZera Federalnog ministarstva zdravstva, odnosno Kriznog stoZera Ministarstva zdravstva,
  rada i socijalne skrbi HNZ/K, kao i Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i Zavoda za
  javno zdravstvo HNZ/K.
 5. Svim učenicima u osnovnim i srednjim Skolama, kao i studentima na visoko5kolskim
  obrazovnim ustanovama na podrudju Hercegovadko-neretvanske Zupanije/kantona,
  nastavnom osoblju preporuduje se da izbjegavaju bespotrebno kretanje po kafi6ima,
  restoranima, sportskim objektima, te drugim mjestima javnog okupljanja. Zaprovedbu ove
  preporuke odgovorni su roditelji odnosno zakonski zastupnici malodobnih učenika, a za
  punoljetne osobe: udenike i studente, kao i nastavno osoblje navedenaje osobna odgovornost.
  Rok: kontinuiran do daljnjeg.
 6. Svom pučanstvu u Hercegovačko-neretvanskoj Zupaniji-kantonu, kao i stranim drZavljanima
  koji trenutno borave u Hercegovadko-neretvanskoj Zupaniji/kantonu preporuča se da izbjegavaju bespotrebno kretanje po kafićima, restoranima, sportskim objektima, te drugim
  mjestima javnog okupljanj a. Rok: kontinuiran do daljnjeg.
 7. Nalaže se menadZmentima zdravstvenih ustanova, bez obzira na oblik vlasni5tva, kao i
  nositeljima privatnih praksi u Hercegovadko-neretvanskoj Lupanqilkantonu da zdravstvenim
  djelatnicima i zdravstvenim suradnicima ne odobravaju putovanje u inozemstvo po bilo kom
  temelju. Rok: kontinuiran do daljnjeg.
 8. Nalaže se svim zdravstvenim djelatnicima i zdravstvenim suradnicima u Hercegovačko-
  neretvanskoj Zupaniji/kantonu da u uvjetima promijenjene epidemiolo5ke situacije, odnosno u uvjetima kada je SZO proglasila pandemiju novog koronavirusa (COVID-19) ne napuštaju
  Hercegovačko-neretvansku županiju ni po kom temelju. Rok: kontinuiran do daljnjeg.
 9. Preporučujemo svim drZavljanima Federacije BiH na području Hercegovačko-neretvanske Zupanije/kantona koji Zive ili rade u zemllama pogodenim novim koronavirusom (COVID-
  19) da ne dolaze u Hercegovadko-neretvansku L:upanijulkanton, zbog pove6anja rizika od unošenja novog koronavirusa (COVID-L9), a Sto bi dodatno moglo reztiltirati pogoršanjem
  epidemiolo5ke situacije u Hercegovačko-neretvanskoj županiji Rok: kontinuiran do
  daljnjeg.
 10. Preporuča se svom pučanstvu Hercegovačko-neretvanske županije ne putovati izvan
  BiH, a nikako u zemlje pogodene novim koronavirusom.
 11. Svim osobama kojima je izredena mjera radi sprjedavanja Sirenja novog koronavirusa
  (COVID-l9) sukladno Zakonu o za5titi pudanstva od zamznih bolesti (,,SluZbene novine
  FBiH” broj:29105), od strane nadleZnih sanitarnih inspektora, nalale se striktno pridrl.avartje
  mjera u predvidenom trajanju pod prijetnjom prekr5ajne i kaznene odgovornosti.
  Zdravstvenim djelatnicima koji vode evidencije o javljanju osoba pod zdravstvenim
  nadzorom nalaie se prijavljivanje osoba koje se ne pridrZavaju naloZenih mjera, nadleZnom
  sanitarnom inspektoru radi propisivanj a odgovaraj u6ih sankcij a.
  Rok: kontinuirano do daljnjeg.
 12.  Nalaže se svim uposlenim u zdravstvenim ustanovama strogo pridrZavanje procedura utvrdenih Kriznim planom pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-
  19) u Hercegovadko-neretvanskoj Zupaniji/kantonu i kriznih planova svojih zdravstvenih ustanova te se pacijenti ne smiju slati na Kliniku za infektivne bolesti Sveučilišne kliničke
  bolnice Mostar bez ili rjeSenja sanitarnog inspektora kao i bez
  prethodne telefonske najave
  13. Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja.